Jip’s

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het leveren van (coaching)diensten door JIP’s (versie 2.9) 

Artikel 1 definities 

 1. JIP’s, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 69408777, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘opdrachtnemer’.
 2. De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als ‘opdrachtgever’.
 3. ‘Partijen’ zijn opdrachtnemer en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de opdracht welke door opdrachtgever aan opdrachtnemer is verstrekt.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan opdrachtnemer worden verstrekt, en dat geldt ook voor alle gewijzigde en aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en alle daaruit voortvloeiende of verband houdende rechtsverhoudingen.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor opdrachtnemer steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. 

Artikel 3. Aanbiedingen en Offertes

 1. De aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn hooguit één maand geldig, tenzij in het aanbod vaneen andere termijn van aanvaarding is genoemd. Na de gestelde termijn vervalt het aanbod.
 2. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor aanvullende-, vervolg- of nieuwe opdrachten. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

Artikel 4. Prijs en indexering

 1. Het uurtarief van opdrachtnemer is exclusief 21% btw, eventuele andere overheidsheffingen en reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.
 3. Verrekening vindt plaats op grond van de werkelijk gemaakte uren of de vast overeengekomen prijs.
 4. Het bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen uurtarief is gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 5. Aangepaste prijzen en uurtarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 5. Betaling

 1. Declaraties moeten binnen 15 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten voor deze invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan opdrachtnemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Contractduur, beëindiging of intrekking opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 2. De overeenkomst eindigt op de overgekomen einddatum van de opdracht. Indien opdrachtgever of opdrachtnemer de overeenkomst eerder wenst te beëindigen geldt voor beide partijen een opzegtermijn van één maand, tenzij partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt. 
 3. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht, gedurende de door partijen overeengekomen contractduur, het verschuldigde uurtarief vermenigvuldigd met de minimaal overeengekomen arbeidsuren en eventueel gemaakte onkosten van opdrachtnemer te betalen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan. 

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de opdracht.       

Artikel 9. Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 5. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert opdrachtnemer de betreffende bescheiden.
 6. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectueel eigendom en geheimhouding

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, modellen, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Beide partijen houden de informatie die van de andere partij ontvangen is geheim. Dit geldt ook voor alle andere informatie waarvan men redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is. Geheimhouding gaat ook op voor informatie waarvan men kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen. Beide partijen nemen alle nodige maatregelen om geheimhouding te waarborgen.
 4. De in het derde lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  1. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
  2. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
  3. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
  4. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring en schadevergoeding

 1. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Het verzekerde bedrag onder de genoemde verzekering is €250.000,- per gebeurtenis. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot een maximum van €5.000,-.
 2. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten.
 3. Elk recht op schadevergoeding door opdrachtnemer vervalt in elk geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Overmacht 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet en als gevolg daarvan opdrachtnemer niet aan de afgesproken verplichtingen kan voldoen, dan worden deze verplichtingen opgeschort. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Opdrachtnemer is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13. Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat opdrachtnemer gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag.

neem contact met mij op